Kalustonvuokrausrekisterin rekisteriseloste

Tämä on Oulun ylioppilaskamerat ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018. Päivitetty 17.8.2022.

  1. Rekisterin pitäjä

Oulun ylioppilaskamerat ry

PL 3000

90014 Oulun yliopisto

  1. Rekisterin vastaava yhteyshenkilö

Juha-Matti Ojakoski / Puheenjohtaja

puheenjohtaja@yokamerat.org

  1. Rekisterin nimi

Kalustonvuokrausrekisteri

  1. Peruste henkilötietojen käsittelyyn

Tiedot kerätään Oulun ylioppilaskamerat ry:n kalustoa vuokraavalta henkilöltä kaluston vuokraamisen ja vuokrausten varausten seurantaa varten.

  1. Rekisterin tietosisältö ja säilytysaika

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot: kaluston vuokraajan tai varaajan nimi, sähköpostiosoite, vuokrattava kalusto.

Säilytysaika on sen kalenterivuoden loppuun, kun tieto on tallennettu.

  1. Rekisterin tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään kalustevuokrauslomakkeen avulla tai suullisesti.

  1. Rekisterin tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle

Oulun ylioppilaskamerat ry ei luovuta rekisterin tietoja EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Kalustevuokrauslomakkeet säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

Sähköinen kalustonvuokrausrekisteri sijaitsee salasanalla suojatussa tiedostossa.

Oulun ylioppilaskamerat ry huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

  1. Rekisterin tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

  1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.