Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Oulun Ylioppilaskamerat ry.:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018. Viimeisin muutos 17.8.2022.

1. Rekisterinpitäjä
Oulun Ylioppilaskamerat ry
PL 3000
90014 Oulun yliopisto
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Juha-Matti Ojakoski, puheenjohtaja

puheenjohtaja@yokamerat.org
3. Rekisterin nimi
Oulun Ylioppilaskameroiden pimiönkäyttäjien rekisteri
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Perusteena rekisterille on pimiökäyttäjien tietojen säilytys.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on ylläpitää ajantasainen tieto siitä, keillä on pääsy
pimiötiloihin.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, käyttäjäksi
liittymisen päivämäärä, pimiöavaimien tunnisteet.
Tietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö on pimiön käyttäjä. Käytön loputtua tiedot tuhotaan
puolen vuoden päästä.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseniltä sähköpostitse, puhelimitse, kasvotusten tai muista
tilanteista, joissa jäsen luovuttaa tietojaan.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
Tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiölle, perusteena
pimiöiden sijainti säätiön kiinteistöissä. Tietoja voidaan luovuttaa muulle Oulun Ylioppilaskamerat
ry:n hallitukselle, pimiökäyttäjän jäsenyyden tai muun syyn tarkistamista varten. Tietoja ei siirretä
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri säilytetään pimiövastaavan hallussa digitaalisena tallenteena. Rekisterin käsittelyssä
noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.
Mikäli rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta
tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja
sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja
käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden toimijoiden toimesta, joiden toimeenkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö
haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen
rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä
tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää
tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle
EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).