OULUN YLIOPPILASKAMERAT SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Oulun ylioppilaskamerat ry ja sen kotipaikka on Oulu.

2. Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää valokuvausta ja herättää harrastusta siihen Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) piirissä, toimia valokuvaajien yhdyssiteenä sekä edistää ja kehittää heidän yhteenkuuluvuuttaan.

3. Toiminnan laatu

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi
1. harjoittaa koulutus-, tiedotus-, julkaisu- ja kokoustoimintaa
2. järjestää valokuvakilpailuja ja –näyttelyitä
3. ylläpitää yhteyksiä ja voi liittyä jäseneksi sellaisiin koti- ja ulkomaisiin järjestöihin ja yhteisöihin, joilla on vastaavat tavoitteet ja toimintaperiaatteet
4. voi harjoittaa valokuvausta edistävää tarvikkeiden sekä kuvien ja julkaisujen välitys-, vuokraus- ja myyntitoimintaa voittoa tavoittelematta
5. toimii muita samantapaisia keinoja käyttäen tarkoituksensa toteuttamiseksi
6. hankkia ja levittää valokuvauskirjallisuutta.

4. Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan apurahoja, lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

5. Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, ulkojäseniä, kunniajäseniä tai kannatusjäseniä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) jäsen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Lisäksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi muita opiskelijoita. Opiskelun päätyttyä varsinainen jäsen siirtyy suostumuksellaan ja hallituksen hyväksynnällä ulkojäseneksi.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Ulkojäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Ennen näiden sääntöjen voimaantuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6. Liittymis-, kertakaikkinen ja vuotuinen jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä, ulkojäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun, kertakaikkisen jäsenmaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Syyskokous voi myös päättää olla asettamatta kertakaikkista jäsenmaksua. Kertakaikkisen jäsenmaksun suorittaneet eivät suorita enää uusia jäsenmaksuja. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Kuluvan kalenterivuoden aikana liittyneen uuden jäsenen, jolla ei ole aiempia maksamattomia jäsenmaksuja tai muita laiminlyötyjä maksuja yhdistystä kohtaan, ajanjaksolla 1.9.- 31.12. maksama jäsenmaksu kattaa myös seuraavan vuoden jäsenmaksun.

7. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjaimellisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä, kun hän on jättänyt maksamatta jäsenmaksunsa 1.12. mennessä. Eroamispäiväksi merkitään 2.12.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä
sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Ulko- tai kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennenkokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

9. Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi

ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10. Syyskokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymismaksujen, kertakaikkisten jäsenmaksujen ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruudet
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Hallituksen kokoonpano ja työskentely

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-8 varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme sen jäsenistä, puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Hallituksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

13. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja sekä hallituksen määräämät hallituksen jäsenet ja yhdistyksen toimihenkilöt, kaksi yhdessä.

14. Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

15. Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Säännöt on hyväksytty näin muutettuina yhdistyksen kokouksessa 28.9.2011. Yhdistyksen rekisterinumero on 131.469. Yhdistyksen Y-tunnus on 1037255-3.