Sähköpostilistan rekisteriseloste

Tämä on Oulun ylioppilaskamerat ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018. Muutettu 17.8.2022.

  1. Rekisterin pitäjä

Oulun ylioppilaskamerat ry

PL 3000

90014 Oulun yliopisto

  1. Rekisterin vastaava yhteyshenkilö

Juha-Matti Ojakoski / Puheenjohtaja

puheenjohtaja@yokamerat.org

  1. Rekisterin nimi

Oulun ylioppilaskamerat ry:n sähköpostirekisteri

  1. Peruste henkilötietojen käsittelyyn

Tiedot kerätään sähköpostilistalla oleville henkilöille tiedottamista varten

  1. Rekisterin tietosisältö ja säilytysaika

Rekisteri koostuu sähköpostilistalle liittyneiden sähköpostiosoitteista.

  1. Rekisterin tietolähteet

Tilaaja voi antaa sähköpostiosoitteen liittyessään itse sähköpostilistalle verkkosivuilla tai liittyessään Oulun ylioppilaskamerat ry:n jäseneksi.

  1. Rekisterin tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle

Oulun ylioppilaskamerat ry ei luovuta rekisterin tietoja EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle. Sähköpostilista sijaitsee http://lists.oulu.fi -palvelimella.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Sähköpostilista sijaitsee http://lists.oulu.fi -palvelimella. Palvelimelle on pääsy vain sähköpostilistan ylläpitäjällä.

  1. Rekisterin tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

  1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.